Yemen Logo DBC

Pearl Fisheries Co. LTD

seafood logo White-01
YELLOW FIN TUNA

COMMON NAME

YELLOW FIN TUNA

LATIN NAME

THUNNUS ALBACARES

SIZE

WHOLE ROUND
5-10 KG  |  10-15 KG  |  15-20 KG  |  20-30 KG  |  30-40 KG  |  40-50 KG  |  50-70 KG  |  70-80 KG  80 KG UP

PROCESSING

WHOLE ROUND – G & G – HGT – LOINS – STEAKS – CHUNKS – FRESH – FOZEN